Strona główna / Przepisy KLA
Uprawnienia do bezpłatnego otrzymania karty elektronicznej

 

Wykaz osób uprawnionych do nieodpłatnego otrzymania karty elektronicznej:

O nieodpłatne otrzymanie karty elektronicznej mogą ubiegać się n/w osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych autobusami KLA, będące mieszkańcami Kalisza, po złożeniu wniosku i przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych:

1.osoby które ukończyły 70 rok życia,

2.dzieci niepełnosprawne od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole

3.dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach specjalnych,

4.osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy tworzonych na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 539) i warsztatów terapii zajęciowej tworzonych na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.),

5.osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,

6.opiekun osoby wymienionej w pkt. 3,

7.krwiodawcy, posiadający odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia lub posiadający odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi opisaną w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dz.U. Nr 180, poz. 1324),

8.inwalidzi wojenni i wojskowi zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 ze zm.).

9.osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności spowodowanej chorobami wzroku.

powrót do góry